Pravidla

Všeobecná pravidla

 

Pořadatel:

Dortisimo.cz s.r.o., sídlem Prosecká 682/117, Praha 9, IČO 24239241 pořádá nominační soutěž na světové finále FIPGC v Miláně 2017. Soutěž proběhne 20. 11. 2016 v Jihlavě.

 

Pravidla soutěže:

Toto jsou jediná úplná pravidla platná pro nominační soutěž na světové finále FIPGC v Miláně 2017. Budou zveřejněna po celou dobu soutěžního období, tj. od 15. 5. 2016 až do skončení soutěže 20. 11. 2016. Pořadatel může ze závažných důvodů pravidla změnit nebo upravit a nové znění pravidel bude účinné od okamžiku jejich zveřejnění na internetové adrese pořadatele www.cukrarskyfestival.cz

 

Soutěžící:

Soutěže se může zúčastnit každá dospělá osoba z České nebo Slovenské republiky, která bude plnoletá nejpozději k datu konání soutěže a dle pokynů v pravidlech zašle v termínu platnou přihlášku. Za každou zemi bude vybrán jeden finalista. Ze soutěže jsou vyloučeni pořadatelé, jejich zaměstnanci a blízcí rodinní příslušníci.

 

Přihláška, registrace:

Každý soutěžící může poslat jednu přihlášku. Přihláška musí být řádně vyplněna a poslána nejpozději do 30. 9. 2016 (pokud nebude do tohoto data naplněna kapacita pro soutěžní exponáty, může pořadatel termín dle potřeby posunout). Za přihlášku bude účtován registrační poplatek 600 Kč. O platbě registračního poplatku všechny účastníky soutěže včas vyrozumíme. Registrační poplatek je nevratný, jsou jím uhrazeny náklady s tím spojené. K on-line přihlášce musí být přiloženo minimálně 5 fotografií jakékoliv vaší práce, kterou se chcete prezentovat pro výběr do finálového kola nominační soutěže. Pokud dojde k přeplnění kapacity, tedy většímu množství přihlášených exponátů, než je možné do sálu umístit, odborná porota vybere postupující účastníky v dané kategorii ve druhém kole dle přiložených fotografií. Každý z přihlášených bude včas vyrozuměn e-mailem o přijetí přihlášky a postupující pak o dalších podrobnostech. Na místě soutěžící obdrží 1 vstupenku pro doprovod zdarma . Podrobná pravidla a hodnotící kritéria najdete ve všeobecných podmínkách nominační soutěže.

 

Všeobecné podmínky nominační soutěže:

 • Soutěžní exponáty musí být výhradním autorským dílem daného soutěžícího a pořadatel si vyhrazuje právo diskvalifikovat účastníka soutěže, pokud budou přihlášené exponáty nápadně připomínat dílo jiných autorů.
 • Přihlášený soutěžní exponát nesmí být před zveřejněním konečných výsledků zveřejněn na internetu, sociálních sítích ani v jiných materiálech, v opačném případě si pořadatel soutěže vyhrazuje právo soutěžícího diskvalifikovat.
 • Pořadatel nenese odpovědnost za poškození soutěžních exponátů.
 • Soutěžící souhlasí s tím, že fotografie soutěžních exponátů mohou být použity pro propagační účely soutěže. Snímky pořízené v průběhu soutěže jsou majetkem pořadatele.
 • Přiložené fotografie musí být ve formátu JPG, rozlišení minimálně 600 x 600 bodů, s maximální velikostí souboru 1 MB.

 

Podmínky a hodnocení nominační soutěže:

Soutěž bude obsahovat tři jednotlivé části:

 1. Maketa hlavního dortu
 2. Zhotovení dortu na místě
 3. Degustační vzorek

 

1. Maketa hlavního dortu

 • dekorace a kompozice makety by měla vystihovat dané téma „700 let Karla IV.”
 • povoleno: stuhy, floristické drátky a pestíky na výrobu květin
 • zakázáno: živé květy, nejedlé dekorace, korálky
 • velikost: maximální velikost spodního patra bude 40×40 cm nebo ø 40 cm, maketa dortu by měla mít minimálně dvě patra a výšku bez omezení

bodovací tabulka:
hodnocené kritérium        max. počet bodů
celkový vzhled                  20 bodů
pracnost                           20 bodů
prezentace                          5 bodů
maximální počet bodů      45 bodů

2. Degustační vzorek

Degustační vzorek pro porotce musí obsahovat veškeré použité ingredience jako dort, který bude soutěžící zhotovovat na místě. Velikost dortu by měla být zhruba 8 porcí. Vzorek nemusí být podobný dortu, který bude soutěžící zhotovovat na místě.

bodovací tabulka:
hodnocené kritérium        max. počet bodů
chuť                                15 bodů
maximální počet bodů     15 bodů

 

3. Zhotovení dortu na místě

 • dort není velikostně omezen a musí obsahovat veškeré ingredience jako degustační vzorek pro porotce
 • dort by měl obsahovat veškeré zdobicí techniky stejné jako na maketě hlavního dortu, ale v přiměřeném rozsahu tak, aby soutěžící stihl dort dokončit ve stanoveném čase 4 hodin
 • povoleno: drobná výztuha korpusu (dřevěné/bambusové tyčky, špejle, u vyšších exponátů možno použít separační předěl), floristické pásky, drátky a pestíky ke zhotovení cukrových květů
 • zakázáno: polystyren, nejedlé dekorace, stuhy, korálky
 • velikost: maximální velikost podložky 40×40 cm nebo ø 40 cm
 • dorty se po hodnocení poroty na místě rozkrájejí pro návštěvníky akce
 • k vyplněné přihlášce prosím doplňte minimálně pět fotografií vašich nejlepších prací, kterými se chcete prezentovat
 • doporučujeme při manipulaci s dorty a při jejich servírování dodržovat hygienické předpisy (použití rukavic, vhodný oděv)
 • každý soutěžící musí vlastnit platný zdravotní průkaz

bodovací tabulka:
hodnocené kritérium                                 max. počet bodů
celkový vzhled                                            5 bodů
organizace práce                                      15 bodů
dodržování hygieny a bezpečnosti práce     5 bodů
pracnost                                                   15 bodů
maximální počet bodů                              40 bodů

 

Ceny:

Oba vítězové nominační soutěže dostanou možnost se během roku 2017 zúčastnit odborných kurzů a workshopů pořádaných firmou Dortisimo.cz, kde mohou zvýšit svoji úroveň cukrářských technik, které je připraví na finále v Miláně. Náklady obou soutěžících spojené s účastí a přípravou na světové finále v Miláně budou po vzájemné dohodě hrazeny pořadatelem. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli zrušit, ukončit, změnit nebo zkrátit soutěž. Účastníci soutěže berou na vědomí, že na výhry není právní nárok. Vítězům nevzniká právo výhry u pořadatele reklamovat.

 

Schválení pravidel a souhlas soutěžících se zpracováním osobních údajů:

Odesláním on-line přihlášky každý soutěžící:
1) dává pořadateli soutěže v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, případně dalších údajů, které pořadatelům v souvislosti se svou účastí v soutěži poskytne, za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely pořadatele, a to na dobu 5 let; dále též souhlasí s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení a neúplná adresa bydliště (obec) ve sdělovacích prostředcích a na webové stránce pořadatele. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v rozsahu a k účelu výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem. Pořadatel je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje soutěžícího. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla pořadatele, a dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na omluvu, peněžní zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním správce porušeno právo soutěžícího na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení pořadateli a má za následek vyloučení soutěžícího z další účasti v soutěži vč. ztráty nároku na výhru, je-li doručeno před jejím předáním soutěžícímu;
2) dává pořadateli soutěže v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 480/2004 Sb. v platném znění souhlas s použitím svého telefonního čísla a emailové adresy pro obchodní a marketingové účely pořadatele, zejména pro účely zasílání obchodních sdělení;
3) dává pořadateli soutěže v souladu s § 84 a §85 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, svolení se zachycením jeho podoby a jejím rozšiřováním, s užitím svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených pořadatelem v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním výher (dále jen „snímek“) pro komerční účely na všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Soutěžící uděluje pořadateli toto svolení bez věcného, časového, množstevního a územního omezení. Toto svolení se vztahuje i na třetí osoby, kterým pořadatel snímek v souladu s jeho určením poskytne
4) potvrzuje, že splňuje podmínky účasti v soutěži stanovené těmito pravidly soutěže a vyslovuje souhlas s pravidly této soutěže.

V Praze dne 15. 5. 2016